Wijnlijst

Ontdek al onze wijnen

Een overzicht van al onze wijnen kan je terugvinden in onze wijnlijst.

Hoeveel kosten ze?
Stuur ons een mailtje we sturen per kerende een actuele prijslijst.

Download vrijblijvend onze wijnlijst Stuur ons mailtje

Algemene verkoopsvoorwaarden

Al on ze leveringen en diensten zijn onderworpen aan de hierna vermelde verkoopsvoorwaarden. Elke afwijking moet schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangenomen.

Bestellingen: Elke bestelling door de klant houdt de aanvaarding in van onze verkoopvoorwaarden. Van deze bepaling kan slechts worden afgeweken mits een voorafgaand schriftelijk akkoord. Leveringen gebeuren volgens beschikbaarheid en volgens volgorde van binnenkomst. We behouden ons het recht voor de prijzen en jaartallen aan te passen in functie van het aanbod van onze leveranciers.

Levering: De levering – en uitvoeringstermijn is niet bindend. Deze worden enkel ten titel van inlichting verstrekt. Een laattijdige levering of uitvoering wettigt in geen geval de weigering van de koopwaar of dienst en geeft evenmin reden tot een eis tot schadevergoeding. Het ontstaan van een betwisting omtrent een levering of dienst is geen reden om de betaling te weigeren. Bestellingen in vooraankoop/primeur worden aanvaard zonder verbintenis van levering en kunnen nooit aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding bij niet levering. Bij niet levering worden de vooraf betaalde sommen terugbetaald.

Leveringen zijn gratis vanaf € 250,00 inclusief BTW en worden door eigen diensten uitgevoerd na afspraak. Kleinere bestellingen versturen we per post. Hiervoor rekenen we € 8,50 voor 6 flessen en € 12,00 voor 12 flessen.

Klachten: Klachten worden slechts aanvaard indien ze binnen de acht dagen na de levering schriftelijk zijn overgemaakt. Reacties op laattijdige klachten impliceren geen verzaking aan het voorgaande. Zij gebeuren on der voorbehoud van alle rechten en zonder nadelige bekentenis.

Prijzen: Onze verkoopprijzen zijn steeds inclusief BTW of andere taksen of belastingen. Zij zijn steeds ten laste van de koper.

Betaling: Onze facturen zijn steeds onmiddellijk betaalbaar te Genk, netto zonder disconto. Voor iedere schuld die niet is betaald op de vervaldag is van rechtswege een intrest verschuldigd van 12% per jaar. Bovendien zullen onbetaald sommen rechtstreeks verhoogd worden met 10% met een minimum van € 50,00 en dit zonder ingebrekestelling.

Invordering – Schadevergoeding: Indien tot invordering van de verschuldigde sommen dient te worden overgegaan, is de koper een schadeloosstelling verschuldigd van alle invorderingskosten die hierdoor worden veroorzaakt.

Eigendomsvoorbehoud: De geleverde koopwaren worden slechts eigendom van de koper na de volledige betaling van de koopsom.

Bevoegdheid: Voor betwistingen of geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van de vestiging van de verkoper bevoegd.